Algemene Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden aan:
Stichting LOMP
BTW: Niet van toepassing, wij hebben als stichting geen BTW nummer.
KvK-inschrijfnummer: 82450730
 
 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een  consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit

Stichting Lomp, info@lomp.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van
deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.   Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2.   Het aanbod is vrijblijvend. De
ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.   Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.

4.   Alle afbeeldingen, specificaties
gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.   Afbeeldingen bij producten zijn
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren
van de producten.

6.   Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

·        
de prijs inclusief belastingen;

·        
de eventuele kosten van
verzending;

·        
de wijze waarop de overeenkomst
tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·        
het al dan niet van toepassing
zijn van het herroepingsrecht;

·        
de wijze van betaling,
aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·        
de termijn voor
aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;

·        
de hoogte van het
tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·        
of de overeenkomst na
de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;

·        
de manier waarop de
consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

·        
de eventuele andere
talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·        
de gedragscodes waaraan
de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·        
de minimale duur van de
overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

·        
Optioneel:
beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   
De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2.   Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   De ondernemer kan zich – binnen
wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   De ondernemer zal bij het product
of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres
van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

c. de informatie
over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4
lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;

e. de vereisten
voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.   
In geval van een duurtransactie is
de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.   
Iedere overeenkomst wordt
aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van
de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij
de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.

2.      Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door
middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient
de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending.

4.      Indien
de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van
diensten:

5.      Bij
levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.     
Om gebruik te maken van
zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer
bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.   
Indien de consument gebruik maakt
van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
zijn rekening.

2.   
Indien de consument een bedrag
betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat
het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling
zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt
tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
betaalmethode.

3.   
Bij beschadiging van het product door
onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor
eventuele waardevermindering van het product.

4.   
De consument kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet
alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.   
De ondernemer kan het
herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in
lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.

2.   
Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de
ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

b. die duidelijk
persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun
aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen
bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;

f. voor losse
kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en
video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

h. voor hygiënische
producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.   
Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende
logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de
levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;

c. betreffende
weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

1.   
Gedurende de in het aanbod
vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.

2.   
In afwijking van het vorige lid
kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3.   
Prijsverhogingen binnen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.   
De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.   
Alle prijzen zijn onder voorbehoud
van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.      De
ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een
door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.      Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering
aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.      De
garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.

5.      De
garantie geldt niet indien:

·        
De consument de
geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;

·        
De geleverde producten
aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of
op de verpakking behandeld zijn;

·        
De ondeugdelijkheid
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.   
De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.

2.   
Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.   
Met inachtneming van hetgeen
hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.   
Alle levertermijnen zijn
indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.

5.   
In geval van ontbinding conform
het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

6.   
Indien levering van een besteld
product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.

7.   
Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    
De consument kan de in de
vorige leden genoemde overeenkomsten:

·        
te allen tijde opzeggen
en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;

·        
tenminste opzeggen op
dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

·        
altijd opzeggen met
dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

4.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.

6.    
Een overeenkomst met
beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur

7.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van
ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

1.   
Voor zover niet anders is
overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.

2.   
De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

3.   
In geval van wanbetaling van de
consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.

 

Artikel 14 –
Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    
Indien de klacht niet in
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden
tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform (
http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.   Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.